demontering Løken Bygg 1

Unik gave til Friluftsmuseet på Bragernesåsen

Drammens Museum får en laftet bygning, som vil bidra til økt tilgjengelighet, forbedret publikumstilbud samt økt fokus på kulturarven på Friluftsmuseet.

Dette er en unik og verdifull gave til museet og til hele byen!

Donasjonen tilbys med et utpreget ønske fra giver om at ‘bygget kommer til allmenn benyttelse, bidra til og stimulere til økt interesse og forståelse for kulturhistoriske bygninger i vår tid’. Gaven er gitt fra Stiftelsen Kaare Berg, som en vederlagsfri eieroverdragelse av bygningen, inkludert istandsetting av råte og skade, flytting og gjenreising av bygget på Numedalstunet på Friluftsmuseet, Bragernesåsen.

Prosjektet vil styrke samarbeidet mellom museet og Friluftsmuseets venner og sikre verdifull frivillig innsats på Friluftsmuseet.

En utvikling av Numedalstunet med en ny laftet stue, vil bety at både museet, Friluftsmuseets venner og eventuelt andre lag og foreninger kan få et tilgjengelig tilholdssted i en stue på Numedalstunet. Stua vil supplere de eksisterende bygningene på Numedalstunet, og kunne fremstå som inngangsport til opplevelsen av hele tunet. Stua, vil i motsetning til den freda Toenstua, kunne være allmenn tilgjengelig for publikum og bli oppvarmet i vinterhalvåret. Bygget kan dermed fungere som varmestue ved arrangementsdager gjennom året der det kan arrangeres formidling om Friluftsmuseet med ulike kurs og møter eller tilrettelegges for tradisjonsrik servering.

Tilflytting av bygningen vil gi en unik mulighet for gjenbruk av en bevaringsverdig stue og således gi et bærekraftig formidlingsprosjekt innen kulturarv og bygningsvern gjennom økt bruk. Økt bruk gir bedre bevaring, så en utvikling av Numedalstunet vil kunne stimulere til økt bruk av museumsanlegget, økt frivillig innsats og økt ressurstilgang. Dette vil i neste omgang sikre bedre bygningsvern. Museet har fått godkjent byggesaken i kommunen for tilflytting av stua.

Flytting og gjenreising av bygningen vil gjennomføres av tradisjonshåndverkere i tett samarbeid mellom Stiftelsen Kaare Berg og museet, der bygningsdeler som behøver restaurering blir istandsatt underveis.

Museet har et samfunnsoppdrag med å sikre kompetanseoverføring av tradisjonshåndverk, særlig innen bygningsvern, og dette prosjektet gjør at museet kan etablere en læringsarena på Numedalstunet. Undervisning kan tilbys byggfagelever i byen og regionen. Bygningsarven vil også kunne formidles til det generelle publikum mens arbeidet pågår og gjennom pedagogiske program i ettertid.

Museet har fått generøst tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB til formidlingsprogrammet.

Se også...