DFK – Allegorier

Med tillatelse fra kunsthistoriker Line Ulekleiv siteres det fra hennes essay i katalogen (”– ”) 
I avsnittet Kunstens dobbeltspill skriver hun:” På et vis kan man kanskje påstå at ethvert kunstverk fungerer allegorisk, som uttrykk for noe annet og bærer av et sett nødvendige referanser…

Tips om tegn

«Selv om ingen av denne utstillingens aktuelle kunstnere rendyrker allegorien i sin kunst, eller ser den som helt vesentlig for sin praksis, er den nærværende i form av mulige fortolkninger.»……Til sist konkluderer hun: «Allegorien som ledestjerne er i seg selv en fiksjonalisering, et bilde på tørsten etter betydning og kontinuitet. Kanskje også der den ikke finnes».

Bjørn Krogstad: «Motivisk kretser han rundt eksistensielle problemstillinger og det ondes problem, manifestert blant annet i nazistenes herjinger, som har påført den vestlige humaniteten dype arr. I Allegorier kan malerier som Ond scene og Ondt landskap eksemplifisere den mørke og dramatiske materien Krogstad beskjeftiger seg med».
”I en senere fase fikk pastost anlagte slange-motiver spille en prominent rolle, og dette urmotivet kan oppfattes som et sterkt symbol med til dels motstridende betydninger, både som symbol for dødsriket og foryngelse gjennom hamskifte.”

Karima Risk: ”Maleriene er lagvis oppdelt og motivet oppstår underveis i prosessen – bygd opp gjennom billedlige faser som avgjør det endelige resultatet. Risk søker glidende over-ganger mellom teknikk og innhold, en sammensmeltning som har til intensjon å løfte frem en stemning.”…”Alle de fem arbeidene Risk viser i Drammen har titler på latin, både genuine og fantasiversjoner av dette utdødde språket. Ved å etablere bånd til antikkens klassiske renhet og i forlengelse til en vitenskapelig sjargong, skaper Risk et rammeverk rundt sine bilder som på et vis strammer dem opp og fryser deres flyktige stemningskarakter.”
Trine Kampmann Jensen: ”Trine Kampmann Jensens malerier handler i sin enkelhet om tiden og rommet som oppstår mellom to ulike stadier i en fortelling.”…”Både de konkrete og de overførte aspektene ved flatt gjengitte gjenstander og personer fremheves ved at de er isolerte fra resten av billedplanet.”…”I et av arbeidene som vises i Drammen ser vi i nedre del av bildet en fastlenket ørn mot en stor og blygrå billedflate. Rovfuglen er umyndiggjort og passivisert ved lenken rundt den ene foten, festet til en jernkule, og utstråler både indignasjon og sårbarhet.”

Peter Esdaile : ”Peter Esdaile er i sin kunst opptatt av temaer som identitet, forholdet mellom kjønnene samt ensomhet og fremmedgjøring som eksistensielle dilemmaer.”…
”hans arbeider er ekspressive og figurative på det vis et representerende og narrativt språk tar utgangspunkt i grunnleggende abstrakte strukturer. Maleriene er bygget opp av energiske penselstrøk og flere teksturer, matte og skinnende, opptrer side om side.”…….
”Nå bor han i Madison, USA, og fremhever den amerikanske situasjonen som en sterk påvirkningskilde for sin kunst. Denne orienteringen er også gjenstand for ambivalens.”

Vanessa Baird: ”Vanessa Baird er kjent for sine tegninger og akvareller med et fabulerende og til tider grotesk uttrykk.”.…”Til Allegorier viser Baird detaljrike akvarellmalerier, med motiver spredt på store, hvite flater. Arbeidene synes personlige og assosiative i en pendling mellom råskap og uskyld. I et arbeid ser en kvinne ut til å slukes av natur, i flere av de andre befinner en kvinneskikkelse seg i interiører gjennomsyret av forlatthet, gjengitt i en dempet koloritt. Ensomhetens utsatte og fremmedgjorte posisjon speiler hos Baird sivilisasjonens utposter.”


Mer om utstillingen er å finne i Line Ulekleivs essay i katalogen til ALLEGORIER.

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00