DKF – “Visning”

Drammen Kunstforenings utstilling, 2004

Når Drammen Kunstforenings utstillingsprosjekt ”VISNING” tar opp en tematikk som omhandler hus og boligaspekter, herunder også ting til bruk i hverdagen, er dette langt fra en tilfeldighet. I dagens rike flora av kunstutstillinger har en over tid notert seg at ganske mange kunstnere henter utgangspunkt nettopp innen nevnte tema. Inntrykket er for øvrig at dette i størst grad er å finne i fotobasert kunstuttrykk. I etterkant er det interessant å merke seg at juryen i årets høstutstilling også finner klare tendenser og temaer som går igjen på tvers av ulike medier og teknikker, deriblant en opptatthet av å uttrykke noe om husmotiv.

Huset er et hyppig gjentatt element i barns lek og tegning, noe som legger grunnen til et nært forhold til hus. For barn handler det om å utvikle erfaringsbakgrunnen gjennom utforskning og aktivitet. Følgen er at oppfatningen av huset oppleves som et fundamentalt feste i livet. I dagens samfunn fokuseres det enormt på hus og bolig. Prospekter om nye boligprosjekter dumper ned i postkassene og dagsavisene har ukentlig egne boligmagasiner som glatt og moteriktig kobler interiører sammen med annonsene for hussalg. Også på nettet øker tilbudet og meglere i banker og eiendomsfirmaer er ivrige aktører i markedet med arrangerte visninger på løpende bånd. Til grunn for situasjonen ligger naturligvis bedring av folks økonomiske evne hvor den lave lånerenten er en viktig faktor. Folk flest ser seg i stadig større grad i stand til å bedre standarden ved å anskaffe større og mer komfortable boliger. I kjølvannet følger nyanskaffelser av inventar og møbler, kostbart audiovisuelt utstyr m.v.. Forandringer i samfunnsstrukturen forårsaker i større omfang enn tidligere at arbeidsplasser flyttes, et forhold som medfører oppbrudd for å komme i rimelig avstand til arbeidsstedet. Den voksende eldregenerasjonen innvirker også på hus- og bolig sirkulasjonen. Ønsket om å bo slik at hagestell og snømåking unngås, skaper behov for andre typer boformer enn den tradisjonelle. Undersøkelser fra byene bekrefter også at stadig flere velger å leve singel, noe som igjen betinger større tilbud av varierte boliger.

Siden kunst ofte speiler hva som rører seg i samtiden, var det nærliggende å hente inn et knippe kunstnere som kunne tenkes uttrykke noe om ulike aspekter innen temaet. Intensjonen var å samle disse til en utstilling for på den måten å kunne gi vidtfavnende kommentarer i form av kunstuttrykk. Under forarbeidet dukket mange tanketråder opp. Hus og bolig i dag er selvfølgelig lysår fjernt fra husets elementære og opprinnelige funksjon, som lå i å gi ly for vær og vind, vern mot ville dyr og fiender. ”Huset” fyller fremdeles grunnleggende behov for varme og ly, men dypest sett trenger vi ikke annet enn ”noe rundt og over oss”. Men når utviklingen over lang tid sammen med voksende velstand har gitt oss hus som ofte synes å være unødvendig store arealmessig sett og som dessuten har overdådig standard, gir det grunn til ettertanke og foranledning til å spørre om ”vår tids hus” fyller underliggende behov av psykologisk/symbolsk karakter.
I vårt samfunn av i dag er det mange og åpenbare indikasjoner på at et sterkt tingrettet og  materialistisk verdisyn ligger til grunn for våre handlemåter. En stor gruppe mennesker vektlegger tydelig å satse på å bygge eller kjøpe store prangende hus med ditto kostbar innredning, åpenbart med den hensikt å skulle reflektere deres økonomiske evne og posisjon. Det virker som om troen på materialismen er en forutsetning for å skape seg en identitet.

Styret i Drammen Kunstforening så for seg arbeider som rørte ved slike eksistensielle sider av tilværelsen og samtidig fanget opp at huskroppen selv ofte blir benyttet som et bilde, en metafor på selve mennesket. Om utstillingens tyve inviterte billedkunstnere har fanget inn noen av våre tanker, overlater vi til betrakteren å finne ut av. Men kan hende deres verk er tuftet på helt andre innfallsvinkler og slik griper fatt i tråder som er overlatt til oss fra vårt ståsted å nøste opp. For å komplettere og berike den opplevelsen vi håper utstillingen kan gi, anbefales et studium av mag.art. Tone Lyngstad Nyaas essay i katalogen ”VISNING”.
       

Helge Wahl

Drammen Kunstforening

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00